Van der Steen evenementen
Verhuur en Organisatie
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Van der Steen evenementen Helmond / Vught Nederland

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze      algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op      alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn      deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten      tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Waarin      in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder      worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een      contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten      koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met      name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens      rekening zaken worden geleverd.
 3. Van      het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden      afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is      overeengekomen.
 4. Indien      ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de      voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien      en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in      strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze      voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de      voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar      in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van      zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten      en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

Artikel 2. Offertes

 1. Al      onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de      potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op      geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig      (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt      als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de      zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Van      de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het      in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters,      beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en      bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals      door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons      verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke      schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden      afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en      industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 3. Indien      de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de      dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de      kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren,      daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid      bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een      overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven      order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot      stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging      verzenden.
 2. De      koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden      gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien      het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van der order.      Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te      wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet      voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot      stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze      periode van 8 dagen.
 3. De      door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud      van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper      wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij      hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk      aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 4. Eventuele      aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze      medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die      als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken      en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s)      schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Annulering van u reservering kan kosteloos tot 1 week voor de huurdatum, daarna worden er kosten in rekening gebracht, daar bovenop worden alle invorderingskosten ook doorberekend.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. Onze      prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en      schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor      vervoer en overige kosten.
 2. De      in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn      gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende      kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en      materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies,      belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 3. Wij      behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst      tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of      meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in      rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval      de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonde dat      rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de      koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van      de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de      kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs      voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen      3 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij      aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

 

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

 1. De      door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst      tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de      order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden      zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk      anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige      levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.      Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele      overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is      overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de      levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden      genoemde gevallen van overmacht.
 2. Tenzij      uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van      zaken franco huis wanneer het factuurbedrag meer dan € (bedrag in      cijfers), zegge: (bedrag in letters) bedraagt. Verder reizen de zaken voor      rekening en risico van de kopers. Buitenlandse kopers leveren wij, indien      niet anders overeengekomen, af magazijn. Verder reizen de zaken voor      rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons      verzorgd, doch is voor rekening van de koper.
 3. Tenzij      kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op      de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor      rekening en risico van de koper.
 4. Verzoekt      een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke      wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan      de koper in rekening brengen.
 5. Indien      de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering      als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 6. De      koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.      Bij gebreke  aarvan zijn wij      gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in      artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons      van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal      bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van      koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper      niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de      overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien      de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom      vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken      voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit      voortvloeiende kosten, opslaan.

 

 

Artikel 6. Reclame door de koper

 1. De      koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is      verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper      moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel      uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke      betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine      wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt      zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient      de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons      geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien      en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen      en ondergeschikten wijzigingen.
 2. Klachten      van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk      waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 5 dagen na levering (of      binnen 5dagen na factuurdatum), indien de zaken niet aan de koper (konden)      worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te      geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige      omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de      betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en      tijdige controle te verrichten.
 3. Gebreken      die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij      een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper      binnen 5 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter      kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
 4. Ieder      vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in      de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

a.    de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;

 

 

    
 1. de       koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek       naar de gegrondheid van de klachten;
 2.   
 3. de       koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld,       gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of       behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons       voorzien;
 4.   
 5. De       toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de       klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
 6.   
 7. de       in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of,       indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een       periode van meer dan 3 maanden sedert de levertijd is verstreken.
 1. In      geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een      door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende      uitspraak doen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

 1. Uitsluitend      indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet      door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens      ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat      geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en      materiaalfouten.
 2. Ingeval      van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit      betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens      aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot      zulks te onzer keuze-:

 

    
 1. (kosteloos)       herstel van gebreken;
 2.   
 3. b.       levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de       gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
 4.   
 5. terugbetaling       van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur       met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten       overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst       op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
 6.   
 7. een       in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan       hiervoor bedoeld.
 1. Indien      de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming      aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren,      vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
 2. Behoudens      eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij      nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper      en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door      degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te      tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en      wij Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of      bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving      en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever,      diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden      ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde      of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of      door de zaken zelf.
 3. De      koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame      bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan      zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij      zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder      derden op te slaan.
 4. De      koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake      van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden,      voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken      voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door      ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige      betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of      voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is.      Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid      ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. De      koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop      bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk      recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 3. Onverminderd      het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken      aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn      normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden      onverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante      betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan os over te      dragen.
 4. Indien      tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend      op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht      onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de      zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 5. Wij      zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of      derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen,      zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de      koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat      onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht:      met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de      zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 6. De      koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de      niet betaalde zaken te  verzekeren      en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling      dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige      aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door      overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide      gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans      uiterlijk binnen 5 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij      uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank      of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de      dag van betaling.
 2. Indien      de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim      zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben      wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het      niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens      de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht      voortvloeiend.
 3. Ook      zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante      betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te      verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder      rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de      verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de      verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte      prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in      gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de      kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging      onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele      betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 8 % per jaar,      berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder      nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van      gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de      buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De      buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 25% van de hoofdsom      met een minimum van €1000,- alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn      alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling      of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou      koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn      betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen      buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige      wijze.
 4. Betalingen      strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de      in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente      en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien      in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de      overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke      verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te      zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van      de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 6. Verkoper      kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een      kredietverzekeraar naar zijn keuze.

 

Artikel 10. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, inen uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

 

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

                                           

Van der Steen evenementen te Hemond – Vught Nederland